کرانه سبز

شهسوار ، رامسر

اتاق          ستاره       نام هتل ـ تلفكس

123          4              هتل بزرگ رامسر (جديد) رامسر،25174 و 4-23592-019252

28            4              هتل بزرگ رامسر (قديم) رامسر، 4-23592-019525

11            1              نشتارود (نشتارود)، 3-2452-01956

36            2              هتل دنيا(تنكابن)، 9-2347-0192462

35            2              گل (تنكابن)، 3-4152-0192462

24            -               مرواريد (تنكابن)، 3-3022-0192462

16            1              هتل آپارتمان صدرا (تنكابن)، 4228232-0192

22            2              هتل خزر (رامسر)، 7-25176-019252

15            1              كاسپين (هتل آپارتمان ) رامسر، 29457-019252

8              1              صفاتيان (رامسر)، 24916-019252

12            1              نازيا (رامسر)، 24588-019252

-               -               هتل جواهر (ك 30 جواهرده) رامسر 2-2031-0192533

-               -               كوثر (هتل آپارتمان) رامسر، 32102-32306-019252

-               -               هتل جم (كلاردشت)، 2580-0192262

-               -               هتل گلدشت (كلاردشت)2597-0192262

50            3              مجتمع توريستي مرواريد خزر(محمود آباد)334ـ312ـ0196635300

57            4              نارنجستان (ك 7 جاده نور)، 6233155 و 7-6236001-0122

21            2              هتل درياي ( نور)، 233835 و 5-6233814-0122

31            2              بزرگ نور (نور)، 6223416-9-6223338-0122

12            1              هتل آپارتمان ناتل (نور)، 6232680-0122

-               -               هتل آپارتمان طبيعت(نور)، 6253359-0122

-               -               هتل گل سرخ(25 جاده نور) (نوشهر)، 4-3652771-0192

-               -               اردوگاه چلندر (نوشهر)، 3218-2811-0192364

39            2              هتل صدف (ك 5 نور)ـ (نوشهر)، 3672689ـ3ـ01923672562

9              1              سپيد گل (نوشهر)، 9-3672238-0192

27            2              هتل لئون (نوشهر)، 3672455-3672536-0192

23            1              شاليزار (نوشهر)، 3235051 و 3 -3250001-0191

40            1              صحرا (نوشهر)، 12-3233511-0191

44            2              ملك (نوشهر)، 3223602 و 8-3224107-0191

37            2              كوروش (نوشهر)، 3224174-3224103-0191

8              1              برج (نوشهر)، 3250520-0191

8              3              هتل آپارتمان (نوشهر)، 3-3302-0192364

174          5              هتل بزرگ آزادي خزر (چالوس)، 8 -2222001-0191

31            1              اردوگاه جهانگردي چالوس ، 2226537-0191

19            1              نوين (چالوس)، 2223864-0191

20            1              گلسار (چالوس)، 2226667-2227147-0191

23            1              ساسان (هتل آپارتمان ) (چالوس)، 3221433-0191

13            1              پامچال (هتل آپارتمان) (چالوس)، 2232567-0191

29            1              هتل جم (كلاردشت)، 8-3006-0192246

-               -               مهمانسراي چلندر (ك 18 جاده نور) (نوشهر) 2811 -0192364


پ .ن : این اطلاعات و شماره تماسها مربوط به دو سال قبل و همچنین به نقل سایت هتلداری ایران درج شده اند . ممکن است که در شماره های اماکن فوق تغییراتی حاصل شده باشد


+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم تیر ۱۳۸۶ساعت 22:30  توسط مهدی صمدی   |